Începerea anului școlar pentru 645 de elevi

English version below

Începând cu data de 13 Septembrie 2021 , 645 de elevi se bucură de re începerea școlii, cât și de un ajutor oferit de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia împreună Fundația HEKS/EPER România, cu Fundația FAER Reghin și cu organizația NEWschool Norvegia, prin Proiectul „Educație spre vocație În județul Alba, 36 de cadre didactice și 16 educatori voluntari ai Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia timp de 4 ore pe zi, sunt alături de 405 elevi care se regăsesc în diferite situații de risc, și le oferă sprijin în efectuarea temelor, în recuperarea cunoștințelor în cazul unor materii mai dificile, ș i mai ales le oferă copiilor căldură sufletească , într o perioadă în care elevii au o stare de vuln erabilitate și de nesiguranță î ng r ijorătoare. Alături de sprijinul educațional și emoțional, copiii primesc zilnic și o masă caldă, iar a ctivitățile sunt organizate în 17 clase de tip „Școală după școală”, timp de 4 zile pe săptămână, în colaborare c u: Șco ala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Sat, Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Fabrică, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Ș coala Gimnazială „Mihai Eminescu” Țelna, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Șard, Liceul cu Program Sport iv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Școala Gimnazială „Demetriu Radu” Rădești, Școala Gimnazială Berghin, Școala cu clasele I VIII Miraslău, Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Parascheva ” Alba Iulia, Centrul educational de zi pentru copii „Sf. Nicolae” Alba Iulia.

inceperea_anului_scolar_pentru_645_de_elevi

În județul Bihor, 62 de copii ai Școlii Gim naziale nr. 1 din Comuna Diosig din clasele a VII a și a VIII a clasei a VIII a, primesc ajutorul a 2 p sihologi, 2 consilieri școlari și 5 profesori pentru meditații, prin Fundația HEKS/EPER România . Avându se în vedere examenele care le stau înainte, prin aceste proiect elevii au început un program de pregătire la Limba română , Limba maghiară și Matematică , concomitant cu un program de orientare profesională și de consolidare a sprijinului familial de care au nevoie. Tot în cadrul acestui proiect, Fundația FAER Reghin , prin 3 consilieri școlari și un psiholog, odată cu începerea școlii, oferă la 5 5 de elevi ai Liceului Tehnologic „Petru Maior” Reghin și Ș colii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” Reghin programe educative adaptate în vederea absolvirii claselor a V a și a V III a, clase care prezintă dificultăți specifice. Aceste programe au în vedere meditații la Limba româna, Limba maghiară și Matematică , orientare profesională și sprijin familial, dezvoltând totodată la elevi sentimentul de încredere și încurajându le perseverența.

Proiectul „Educație spre vocație!” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune social și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi însituații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală!”, operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Informații contact

Manager proiect

Truța Daniela

E-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

Pagini web: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

Beginning of the school year for 645 students

Starting with September 13, 2021, 645 students enjoy the resumption of school, as well as a help offered by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iulia" together HEKS / EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, through the Project "Education towards vocation!".


In Alba County, 36 teachers and 16 volunteer educators of the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iulia", for 4 hours a day, are with 405 students who find themselves in various situations of risk, and provide support in doing homework, in recovering knowledge in the case of more difficult subjects, and especially gives children warmth, at a time when students have a worrying state of vulnerability and insecurity. Along with the educational and emotional support, the children receive a daily hot meal, and the activities are organized in 17 classes "School after school", for 4 days a week, in collaboration with: "Ioan de Hunedoara" Gymnasium School Sântimbru Sat , „Ioan de Hunedoara” Gymnasium School Sântimbru Fabrică, „Mihai Eminescu” Gymnasium School Ighiu, „Mihai Eminescu” Gymnasium School Țelna, „Mihai Eminescu” Gymnasium School Șard, „Florin Fleșeriu” Sports Program High School „Dembeș Radimială School, Gymnasium School ”Rădești, Berghin Secondary School, School with grades I-VIII Miraslău,“ Singidava ”Cugir Secondary School,“ Axente Sever ”High School Aiud,“ Cuvioasa Parascheva ”Day Care Center for Children Alba Iulia, Day Care Center for Children“ Sf . Nicolae ”Alba Iulia.

inceperea_anului_scolar_pentru_645_de_eleviIn Bihor county, 62 children of the Gymnasium School no. 1 from Diosig Commune who go through the emotions of graduating the 8th grade, receive the help of 2 psychologists, 2 school counselors and 5 teachers for meditations, through the HEKS / EPER Romania Foundation. Considering the exams that precede them, through these projects the students started a training program in Romanian, Hungarian and Mathematics, simultaneously with a program of professional orientation and consolidation of the family support they need. Also within this project, the FAER Reghin Foundation, through 3 school counselors and a psychologist, once the school starts, offers for 55 students of the Technological High School "Petru Maior" Reghin and the Gymnasium School "Alexandru Ceușianu" Reghin educational programs adapted for graduation grades V and VIII, classes with specific difficulties. These programs consider meditations in Romanian, Hungarian and Mathematics, career guidance and family support, while developing students' sense of confidence and encouraging their perseverance.


The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund. The implementation period of the project is 24 months and has a total value of 524,499 lei, of which 708,073 is a private contribution.

Contact info

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

pagini website: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro