Grup de suport pentru părinții copiilor din Școala Gimnazială Miraslău implicați în proiectul „Prin educație spre vocație!”

English version below

În data de 10 mai 2022 a fost organizată o întâlnire de tip Grup de suport la care au participat 10 părinți ai copiilor de la Școala Gimnaziala Mirăslău.

Principalele teme discutate împreună cu psihologul au fost:

  • Oportunitatea demersurilor pentru a încadra copilul la cerințe educaționale speciale, atunci când este cazul.
  • Nevoia superioară a copilului de a fi protejat de orice formă de abuz fizic, verbal sau emoțional. Au fost punctate consecințele comportamentale și emoționale pe care violența o poate avea asupra copilului pe termen mediu și lung.
  • Importanța implicării copiilor în activitățile gospodărești, pe care să le realizeze de preferat înainte de timpul lor liber. Privilegiile și recompensele să fie acordate copiilor în urma unui comportament responsabil.

Părinții și-au exprimat recunoștința pentru că în cadrul programului afterschool copiii primesc o masă caldă, își fac temele, se joacă împreună și participă la activități creative. În plus, faptul că își știu copiii supravegheați pâna la ora 16:00 îi ajută semnificativ, ei putând să meargă la serviciu sau să se ocupe de treburile gospodărești.

grup_suport_pentru_parintii_copiilor_din_scoala_gimanziala_berghin

Grupurile de suport dedicate părinților au rolul de a crea un mediu sigur și deschis, în care aceștia să se poată exprima în mod liber și să găsească împreună modalități optime de relaționare și comunicare cu copiii.

Proiectul „Educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și are o valoare totală de 524.499 lei din care 708.073 este contribuție privată.

Informații contact

Manager proiect

Truța Daniela

E-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

Pagini web: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

Support group for parents of children from Miraslău Secondary School involved in the project "Through education towards vocation!"

On May 10, 2022, a Support Group meeting was organized with the participation of 10 parents of children from Mirăslău Secondary School.

The main topics discussed with the psychologist were:

  • The opportunity to take steps to include the child in special educational needs, when appropriate.
  • The child's superior need to be protected from any form of physical, verbal or emotional abuse. The behavioral and emotional consequences that violence can have on the child in the medium and long term were highlighted.

- The importance of involving children in household activities, which they should preferably do before their free time. Privileges and rewards should be given to children for responsible behavior.

The parents expressed their gratitude because in the afterschool program the children receive a hot meal, do their homework, play together and participate in creative activities. In addition, the fact that they know that their children are supervised until 16:00 helps them significantly, as they can go to work or take care of household chores.

grup_suport_pentru_parintii_copiilor_din_scoala_gimanziala_berghin

The role of parent support groups is to create a safe and open environment in which they can express themselves freely and find the best way to relate and communicate with their children.

The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund.

Contact info

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

pagini website: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro