Cursuri profesori, în cadrul proiectului Prin educație spre vocație!

English version below

În data de 12 octombrie 2021 Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în calitate de partener principal în proiectul Prin educație spre vocație!, a organizat un curs de de educație incluzivă la care au participat 9 reprezentanți ai partenerilor din proiect, Fundația HEKS/EPER România și Fundația FAER Reghin, respectiv profesori, consilieri și psihologi.

Partea teoretică a cursului a avut ca principal obiectiv conștientizarea nevoilor emoționale ale copiilor și a rolului pe care adulții, în calitatea lor de educatori, îl au pentru îndeplinirea acestora. Pornind de la ideea că pentru a crește șansele ca un copil să poată învăța, adică să se poată concentra și să-și acceseze motivația intrinsecă de a afla lucruri noi și de a avea rezultate bune, este esențial ca nevoile sale emoționale să fie satisfăcute într-o măsură rezonabilă atât în cadrul școlii cît și in cadrul programului de tip scoală dupa scoală.

Principalele teme ale cursului, abordate din punct de vedere teoretic și practic, au fost:

  • Cum asigurăm copiilor siguranța fizică și emoțională, stabilitatea și predictibilitatea și mediul propice pentru a învăța și a-și exersa autonomia
  • Cum trasăm limite clare, care, impuse cu blândețe copiilor să îi ajute să cunoască și să înțeleagă care sunt granițele lor de interacțiune cu ceilalți precum și manifestările adecvate ale comportamentului lor
  • Cum venim în întâmpinarea nevoii copiilor de a se exprima, de a se simți acceptați și valorosi

cursuri_profesori_in_cadrul_proiectului_prin_educatie_spre_vocatie

Participanții  au  punctat  propria  perspectivă  cu  privire  la  fiecare  temă  abordată,  au  vorbit despre provocările cu care se confruntă și au împărtășit cu colegii lor tehnici și metode pe care le folosesc deja cu succes în lucrul cu copiii.

În  urma  instruirii,  vor  fi  identificate  soluțiile  practice  de  aplicare  a  principiilor  educației incluzive în programul „Școală după çcoală”, care să se definescă prin: flexibilitate şi diversitate, intervenții  si  activități  adaptate  la  nevoile  copilului,  prin  diversitatea  situaţiilor  de  învăţare  şi  a materialelor suportive, printr-o metodologie didactică diversificată, interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor   de  învăţare   diferite   ale   elevilor.  O  mare   importanță   se   va  acorda  particularităților învățământului  centrat  pe  elev,  și  anume  comutarea  accentului  de  pe  direcția  informativă  a procesului educativ, pe cea formativă și a armonizării laturii cognitive a copilului cu cea afectivă, atitudinală și comportamentală.

Proiectul „Educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni și are o valoare totală de 524.499 lei din care 708.073 este contribuție privată.

Informații contact

Manager proiect

Truța Daniela

E-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

Pagini web: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

Teacher courses, within the project Through education towards vocation!

On October 12, 2021, the Alba Iulia Orthodox Philanthropy Association, as the main partner in the project Through education towards vocation!, organized an inclusive education course attended by 9 representatives of the project partners, HEKS / EPER Romania Foundation and FAER Reghin Foundation, respectively teachers, counselors and psychologists.

The theoretical part of the course had as main objective the awareness of the emotional needs of children and the role that adults, in their capacity as educators, have to fulfill them.

Starting from the idea that in order to increase the chances that a child can learn, that is, to be able to concentrate and access his intrinsic motivation to learn new things and to have good results, it is essential that his emotional needs are met in -a reasonable measure both within the school and within the school-by-school program.

The main topics of the course, approached from a theoretical and practical point of view, were:

  • How we provide children with physical and emotional security, stability and predictability and an environment conducive to learning and exercising their autonomy
  • How do we draw clear boundaries, which, gently imposed on children to help them know and understand what are their boundaries of interaction with others and the appropriate manifestations of their behavior
  • How we meet the need of children to express themselves, to feel accepted and valuable

cursuri_profesori_in_cadrul_proiectului_prin_educatie_spre_vocatie

Participants pointed out their own perspective on each topic addressed, talked about the challenges they face and shared with their colleagues techniques and methods they already use successfully in working with children.

Following the training, the practical solutions for applying the principles of inclusive education in the “School after school” program will be identified, to be defined by: flexibility and diversity, interventions and activities adapted to the child's needs, by the diversity of learning situations and support materials, through a diversified didactic methodology, interactive, adequate to the different styles and types of learning of the students. Great importance will be given to the particularities of student-centered education, namely the switching of the emphasis on the informative direction of the educational process, on the formative one and on the harmonization of the child's cognitive side with the affective, attitudinal and behavioral side.

The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund. The implementation period of the project is 24 months and has a total value of 524,499 lei, of which 708,073 is a private contribution.

Contact info

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

pagini website: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro