405 copii aflați în situații de risc au primit sprijin material și educațional pentru a-și continua școala, prin proiectul „Educație spre Vocație”

English version below

Un număr de 405 copii, din cadrul a 17 clase „Școală după Școală” din județul Alba, au primit în luna martie, rechizite școlare, materiale didactice, culegeri de probleme cu teme specifice, în valoare de 20.000 de lei, în cadrul Proiectului „Educație spre vocație”. Aceste materiale vor contribui semnificativ la organizarea activităților educaționale, de dezvoltare personală și de dezvoltare a abilităților de viață independentă pe care elevii le desfășoară în cadrul celor 4 ore  în care participă la programele din proiect.

sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii
sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii

„Condițiile în care copiii participă la programul școlar sunt tot mai dificile, atât pe plan fizic, cât și pe plan psihic. Cu atât mai grea este situația copiilor care  au acumulat întârzieri în însușirea cunoștințelor și mai ales  a acelor copii care se confruntă și cu dificultăți materiale. Ne bucurăm să venim în ajutorul copiilor care, în ciuda greutăților, se străduiesc să continue efortul de a învăța și de a recupera. Constatăm în fiecare zi că hrana care se li oferă zilnic și activitățile organizate, aduc multă bucurie, speranță și încredere copiilor beneficiari. Vom oferii sprijin elevilor și  în situația unor restricții mai severe.” a declarat Daniela Truța, managerul proiectului.

sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii

La sfârșitul lunii martie a fost finalizat în cadrul Proiectului și cursul de „Formare de competențe și abilități în domeniul educației inclusive și remediale”, la care au participat 48 de profesori, mediatori școlari și cadre didactice implicate în proiect. Au fost abordate caracteristicile fundamentale ale educației inclusive și remediale, apărută ca răspuns la neajunsurile educației integrate, direcțiile de aplicare a activităților remediale, precum și universul nevoilor emoționale ale copiilor.

sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii
sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii

 „Am identificat, în cadrul cursului cele mai potrivite metode de  veni în întâmpinarea nevoilor copiilor de a se exprima, de a se simți acceptați și valoroși, de a le asigura echilibrul emoțional care stă la baza  motivației lor de a învăța și de a fi creativi. Am abordat, împreună cu cadrele didactice, principiile educației pozitive, metodele de identificare, cultivare  și recompensare la copii a calităților sufletești, cum ar fi bunătatea, compasiunea, entuziasmul, modestia, hărnicia  sau curajul” a declarat Nicoleta Presecan, manager de formare în cadrul proiectului.

Proiectul „Educație spre vocație” este implementat de Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iullia” în parteneriat cu  Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschool Norvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este Creșterea gradului de incluziune socială și menținerea în sistemul de educaţie a 645 de elevi în situații de risc din regiunile Centru si Nord–Vest prin crearea de activități de tipul „Școală după școală”. Operator de program fiind Fondul Român de Dezvoltare Socială. În județul Alba proiectul se desfășoară în parteneriat cu Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Sat, Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru Fabrică,  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Țelna, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Șard, Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, Școala Gimnazială „Demetriu Radu” Rădești, Școala Gimnazială Berghin, Școala cu clasele I-VIII Miraslău, Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud, Centrul de zi pentru copii „Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia, Centrul educational de zi pentru copii „Sf. Nicolae” Alba Iulia.

Informații contact

Manager proiect

Truța Daniela

E-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

Pagini web: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro

405 children at risk received material and educational support to continue their school, through the project "Education by Vocation!"

A number of 405 children, from 17 classes "School after School" in Alba County, received in March, school supplies, teaching materials, collections of problems with specific topics, worth 20,000 lei, within the Project " Education towards vocation! ”. These materials will significantly contribute to the organization of educational activities, personal development and development of independent living skills that students carry out during the 4 hours in which they participate in project programs.

sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii
sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii

"The conditions in which children participate in the school program are increasingly difficult, both physically and mentally. Even more difficult is the situation of children who have accumulated delays in acquiring knowledge and especially of those children who also face material difficulties. We are happy to help children who, despite the difficulties, strive to continue the effort to learn and recover. We find every day that the food offered daily and the organized activities, bring a lot of joy, hope and confidence to the beneficiary children. We will also provide support to students in the event of more severe restrictions. ” said Daniela Truța, the project manager.

sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii

At the end of March, the course “Training of skills and abilities in the field of inclusive and remedial education” was completed within the Project, attended by 48 teachers, school mediators and teachers involved in the project. The fundamental characteristics of inclusive and remedial education, addressed in response to the shortcomings of integrated education, the directions of application of remedial activities, as well as the universe of children's emotional needs were addressed.

"We identified, during the course, the most appropriate ways to meet the needs of children to express themselves, to feel accepted and valuable, to ensure the emotional balance that underlies their motivation to learn and be creative. . We approached, together with teachers, the principles of positive education, methods of identifying, cultivating and rewarding children's qualities, such as kindness, compassion, enthusiasm, modesty, diligence or courage, "said Nicoleta Presecan, training manager at project.

sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii
sprijin_material_si_educational_pentru_405_copii

The project "Education by vocation" is implemented by the Association "Orthodox Philanthropy Alba Iullia" in partnership with HEKS/EPER Romania Foundation, FAER Reghin Foundation and NEWschool Norway, within a funding through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to increase the degree of social inclusion and maintain in the education system 645 students in risk situations in the Central and North-West regions by creating activities such as "School after school". Program operator being the Romanian Social Development Fund. In Alba county the project is carried out in partnership with the “Ioan de Hunedoara” Gymnasium School Sântimbru Sat, the “Ioan de Hunedoara” Gymnasium School Sântimbru Fabrică, the “Mihai Eminescu” Ighiu Gymnasium School, the “Mihai Eminescu” Gymnasium School Țelna, Mihai Gimn School ”Șard,„ Florin Fleșeriu ”High School with Sports Program Sebeș,„ Demetriu Radu ”Gymnasium School Rădești, Berghin Gymnasium School, Miraslău School with grades I-VIII,„ Singidava ”Gymnasium School Cugir, Gymnasium School„ Axente Sever ” day for children „Pious Parascheva” Alba Iulia, Educational day center for children „St. Nicolae ”Alba Iulia.

Contact info

Project manager

Truța Daniela

e-mail: filantropia_ortodoxa@yahoo.com

pagini website: www.filantropiaortodoxa.ro, www.eeagrants.ro, www.frds.ro